Szkolne Koło Caritas

Pierwsze spotkanie Szkolnego Koła  Caritas  za nami !!!!

W poniedziałek 25.X odbyło się pierwsze spotkanie SKC.

W spotkaniu wzięło udział 14 wolontariuszy. Przewodniczącym SKC została Blanka Antoniak, zastępcą Amelia Górecka, a skarbnikiem Maja Okraska.

Na spotkaniu omówiliśmy cele SKC i stworzyliśmy harmonogram działań.

Naszym pierwszym działaniem będą porządki na cmentarzu, zapalimy  też znicze na zapomnianych grobach.

Kolejną akcją będzie zbiórka środków czystości, bielizny, środków pierwszej pomocy dla Centrum Pomocy Caritas „Betlejem” oraz Centrum Pomocy dla bezdomnych mężczyzn.

Zbiórka przeprowadzimy w dniach 2-10.X . Dla wszystkich, którzy włączą się w akcję czeka niespodzianka!!!!

POMOŻESZ BO MOŻESZ!!!!!!

Głównym celem SKC jestu czenie dzieci miłości bliźniego, tolerancji i zrozumienia, wspólnej zespołowej pracy, poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy, a także wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności.

Zadania Koła obejmują w szczególności:

1) pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,

2) uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,

3) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

4) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,

5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.

6) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

7) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,

8) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,

9) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,

10) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Regulamin Szkolnego Koła Caritas

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Podstawą prawną powołania Koła są:

a. § 21 Statutu Caritas Diecezji Bydgoskiej,

b. Art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

2. Koło jest organizacją młodzieżową powoływaną przez Dyrektora Caritas, na wniosek Dyrektora szkoły, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

3. Koło zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich cele i działalność nie są rażąco sprzeczne z działalnością Koła.

4. Terenem działania Koła jest teren szkoły.

5. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie szkoły.

6. Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku „Caritas”, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

§ 2

1. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest nauczyciel szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.

2. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła wyznaczony przez Dyrektora Caritas/ Biskupa diecezjalnego*, którego obowiązkiem jest praca formacyjna na rzecz członków Koła, poprzez środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny i inne. Asystent Koła sprawuje pieczę nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

§ 4

Zadania Koła obejmują w szczególności:

1) pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,

2) uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,

3) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

4) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,

5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.

6) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

7) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,

8) stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas na którego terenie działa Koło,

9) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,

10) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,

11) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

1) organizowanie spotkań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów i szkoleń,

2) organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,

3) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,

4) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach i kwestach,

5) prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteki itp.,

6) oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA                                                                                         Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 7

Każdy członek Koła ma prawo:

1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

2) uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego kształt,

3) udzielania poręczenia dla kandydatów na członków Koła,

4) posiadania legitymacji członkowskiej Koła,

§ 8

Członkowie mają obowiązek:

1) życia i pracy w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego,

2) dążenia do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno być realizowane na trzech płaszczyznach: modlitwy – słowa – czynu,

3) dbania o dobre imię Ojczyzny, Kościoła, szkoły i Koła,

4) wypełniania celów i zadań regulaminu, a także decyzji władz Koła,

5) troszczenia się o rozwój Koła,

6) uczestniczenia w zebraniach Koła,

7) posiadania indentyfikatora podczas prowadzenia akcji przez Koło,

§ 9

1. W działalność Koła mogą włączać się uczniowie nie będący członkami Koła lub uczniowie innej szkoły, na zasadzie sympatyka Koła.

2. Członkowie Koła mogą brać udział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach,

                                                                         §10

Członkostwo w Kole ustaje poprzez:

1) ukończenie lub zmianę szkoły,

2) dobrowolne wystąpienie z Koła,

3) skreślenie przez Zarząd Koła oparte na opinii Sądu Koleżeńskiego.

WŁADZE KOŁA

§ 11

Władzami Koła są:

1) Zarząd,

2) Walne Zgromadzenie Członków Koła,

3) Sąd Koleżeński,

4) Komisja Rewizyjna.

§ 12

Pracami Koła kieruje Zarząd, w składzie:

1) przewodniczący, zastępca przewodniczacego, sekretarz i skarbnik, wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Koła spośród członków Koła

2) Opiekę i nadzór nad pracą Zarządu sprawują Opiekun Koła

§ 13

Do zadań Zarządu należy:

1) planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb i realnych możliwości,

2) czuwanie nad działalnością Koła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych,

3) inspirowanie członków Koła do podejmowania działań,

4) powoływanie sekcji tematycznych,

5) ustalanie terminów zebrań Koła,

6) ustalanie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Koła,

7) przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków Koła,

8) rozstrzyganie spraw spornych między członkami,

9) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

10) stały kontakt z Caritas i Dyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie,

11) proponowanie Caritas zmian regulaminu Koła,

12) decydowanie o wydatkach Koła,

13) przedstawianie Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 14

1. W celu lepszego wypełniania zadań Koła mogą być powołane sekcje tematyczne dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).

2. Sekcje tematyczne powołuje Zarząd Koła.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Członków Koła odbywa się przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego.

2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

    1) wybór członków Zarządu Koła,

    2) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,

    3) ustalenie priorytetów zadań Koła na czas do następnego Walnego Zgromadzenia,

    4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego,

3. W Walnym zgromadzeniu mają prawo udziału Asystent Koła oraz Opiekun Koła z prawem głosu.

4. Decyzje Walnego Zgromadzenie Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów członków Koła.

5. Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Koła są ważne po ich zatwierdzeniu przez Opiekuna Koła i Dyrektora szkoły.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie powołuje Sąd koleżeński składający się z 3 członków Koła.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

    1) rozpatrywanie wszelkich spraw konfliktowych w pracy Koła,

    2) rozpatrywanie naruszeń regulaminu Koła,

    3) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii w sprawie skreślenia z listy członków Koła,

3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na posiedzeniu, z którego sporzadza protokół opisujacy podjęte decyzje.

4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

§ 17

1. Komisję Rewizyjną stanowią:

1) Dyrektor Caritas lub pisemnie upoważniony jego przedstawiciel,

2) Dyrektor szkoły,

3) Opiekun Koła,

4) 3 członków Koła wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania kontroli całokształtu działalności Koła, w tym finansów.

MAJĄTEK KOŁA

§ 18

Majątek Koła stanowią:

1) składki członkowskie i inne zobowiązania członków na rzecz Koła, o ile ich zbieranie zostało ustalone przez Koło,

2) środki finansowe z innych źródeł przeznaczone na potrzeby Koła.

§ 19

Do obowiązków skarbnika należy:

1) prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków,

2) zbieranie funduszy i przekazywanie ich Opiekunowi Koła,

3) czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada,

4) składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.

§ 20

Wszystkie fundusze zgromadzone przez Koło na cele charytatywne stanowią majątek Caritas jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas.

§ 21

1. Dyrektor Caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości funduszy (np. na operację lub inną pomoc dla uczniów szkoły). Pieniądze te będą przechowywane na specjalnie otwartym subkoncie oraz wydatkowane w porozumieniu z Caritas na ściśle określony cel.

2. W razie niespożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, Dyrektor Caritas, jako dysponujący majątkiem Caritas, przeznaczy je w porozumieniu z Zarządem Koła oraz Dyrektorem szkoły, na inne cele charytatywne.

§ 22

Caritas nie odpowiada za zobowiązania Koła, a w szczególności za zobowiązania finansowe, które nie były uzgodnione i pisemnie zaakceptowane przez Dyrektora Caritas.

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

§ 23

Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego – I niedziela po Wielkanocy.

§ 24

Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego; równoramiennego Krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz literami białymi: “Caritas”, wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca z napisem w otoku „Szkolne Koło Caritas – Szkoła Podstawowa w Przyłękch – Diecezja Bydgoska

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas na rok 2021/2022

Przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Dyrektor szkoły: Karolina Pasieczna- Szpulecka

Opiekun SKC: Aleksandra Okraska. Łukasz Malinowski

LP.DziałanieTermin i miejsce
 1Formacja członków KołaSpotkanie 1x w miesiącu w poniedziałek o godz. 1500. Pierwsze spotkanie 25.X.2021  
 2Udział w spotkaniach opiekunów SKC  przez cały rok    
 3Zorganizowanie „ Zaduszek z ks. Janem Twardowskim”    listopad  
 4Sprzątamy na cmentarzu w Przyłękach.  listopad
 5 Zorganizowanie zbiórki przyborów toaletowych, bielizny dla bezdomnych z noclegowni w Bydgoszczy.  październik/listopad
 6Zbiórka zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Bydgoszczy.  grudzień
 7 Bezpieczeństwo z Św. Mikołajemgrudzień
 8Scenki dramowe pt. „Pomagam” zachęcające do udziału w akcji zbiórka żywności dla najuboższychgrudzień
 9Zbiórka żywności w sklepach lub w naszej szkole.  grudzień
 10Zorganizowanie prezentów dla dzieci z Domu dziecka w Bydgoszczy- przedstawienie w wykonaniu nauczycieli                  i dzieci.  Grudzień
 11 Warsztaty bożonarodzeniowe- pieczenie pierników, robienie aniołów z masy solnej gliny, stroików, choinek.      29.11.2021 13.12.2021 17.12.2021
 12Kiermasz bożonarodzeniowy- sprzedaż świec i ozdób przed  Kościołem.  19.12.2019
 Paczki dla najuboższych rodzin z naszej parafii.                            Grudzień        
   13.  Prowadzenie dokumentacji pracy SKC (merytorycznej i finansowej), sporządzanie bieżących sprawozdań z życia Koła do gazetki ścienne.    cały rok
14.  Pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc słabszym uczniom w nauce  cały rok  
15.Rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy DzieciomGrudzień
16.Przedświąteczne zbiórki żywności – przygotowanie paczek dla osób najuboższychPrzed  Wielkanocą
17.Włączenie się w Dzień Chorego, np. kartki dla chorych, odwiedziny osób chorych, starszych , samotnych.luty
18.Droga Krzyżowa po naszej miejscowości. (przygotowanie stacji drogi Krzyżowej, oprawa)marzec
20.  Warsztaty świąteczne : pieczenie mazurków, robienie palm wielkanocnych.marzec
21.Kiermasz Wielkanocny – sprzedaż palm i mazurkówNiedziela palmowa  
22.Rozprowadzanie Chlebków Miłości i Paschalikówluty / marzec
23.Niedziela Miłosierdzia Bożego  – Święto Patronalne Caritas Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia24.04.2020r.

Skip to content