Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w roku szkolnym 2023/2024:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
 2. Statut Szkoły Podstawowej im, ks. J. Twardowskiego w Przyłękach.

Regulamin zawiera :

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Organy Samorządu Uczniowskiego.
  2. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  3. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
  4. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
  5. Przepisy końcowe.

I.                Postanowienia ogólne

Art. 1

W Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

Art. 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Art. 3

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Art. 4

Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.

Art. 5

Celem działania Samorządu jest:

a) uczenie się demokratycznych form współżycia,

b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

Art. 6

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do :

a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) rozwijania swoich zainteresowań,

d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,

e) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.

Art. 7

Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

Art. 8

Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją Dyrektorowi Szkoły.

Art. 9

W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzać ankiety.

Art. 10

Opiekunem (opiekunami) Samorządu Szkolnego zostaje nauczyciel (nauczyciele) wybrany w powszechnych wyborach.

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego.

Art. 11

Organami Samorządu są:

a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

b) Rada Samorządu Uczniowskiego,

c) Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

Art. 12

1) Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.

2) Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku szkolnym złożyć sprawozdanie ze swej działalności.

Art. 13

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 6 osób:

a) Przewodniczący,

b) Zastępca Przewodniczącego,

c) Przewodniczący Sekcji Plastyczno – Dekoracyjnej,

d) Przewodniczący Sekcji Imprez,

e) Protokolant zebrań samorządowych,

f) Przewodniczący Sekcji Sportowej.

Art. 14

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :

a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

b) kieruje pracą Samorządu,

c) przewodniczy zebraniu Samorządu,

d) organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

Art. 15

Zebrania Rady Samorządu zwołuje opiekun (opiekunowie) Samorządu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Art. 16

Rada Samorządu:

a) opracowuje z pomocą opiekuna (opiekunów) Samorządu projekt prac na nowy rok szkolny oraz przedstawia go wszystkim uczniom na apelu porządkowym.

b) ma prawo organizować referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i Uczniów,

c) reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej.

Art. 17

1) Do zadań Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy:

    a) realizacja programu prac Samorządu,

    b) nadzór nad pracami Sekcji,

    c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą, kontakty z przewodniczącymi klas.

2) Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.

3) Protokolant, jako członek Zarządu, ma za zadanie prowadzenie dokumentacji Samorządu.

Art. 18

1) Przewodniczący Sekcji wybierani są w czasie powszechnych wyborów – zostają nimi ci uczniowie, którzy otrzymali mniej głosów niż przewodniczący i jego zastępca.

2) Do zadań Sekcji należy:

a) organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja,

b) współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji.

 1. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Art. 19

Opiekun (opiekunowie) Samorządu:

– czuwa nad całokształtem prac Samorządu,

– pośredniczy między uczniami a nauczycielami,

– doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,

– zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych

  płaszczyznach.

 1. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Art. 20

Wybory przeprowadza Komisja wyborcza składająca się z 5 osób wybranych spośród uczniów kl. VIII oraz opiekuna Samorządu (opiekunów).

Art. 21

1) Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie kl. IV – VIII.

2) W wyborach kandydować mogą uczniowie kl. IV, V, VI, VII, VIII.

3) Wybory odbywają się co roku, we wrześniu.

4) Z każdej klasy (IV – VIII) do SU mogą kandydować dwie osoby (zaakceptowane przez klasę).

Art. 22

Obowiązki Komisji Wyborczej:

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b) przygotowanie wyborów,

c) przeprowadzenie wyborów,

d) obliczenie głosów,

e) sporządzenie protokołu,

f) ogłoszenie wyników wyborów.

Art. 23

Wybory Rady Samorządu dokonują się w następujący sposób:

1) Kandydaci przygotowują swój program wyborczy – plakat z informacjami o sobie, zdjęciem i widocznym numerem, który otrzymają przy zgłoszeniu, głównymi hasłami, propozycjami działań na rzecz szkoły i jej uczniów oraz na kartce formatu A-4 – przejrzyście opisane propozycje, czyli konkretny program wyborczy.

b) kampania trwa do dwóch tygodni przed wyborami,

c) po prezentacji programów zostaje zorganizowane spotkanie uczniów z kandydatami, na którym każdy uczeń będzie miał możliwość zadać przemyślane pytania poszczególnym osobom .

d)każdy uczeń klasy IV, V, VI, VII, VIII ma prawo zagłosować 1 raz na trzech kandydatów (będą sprawdzane listy uczniów każdej klasy), stawiając „X” przy numerach swoich kandydatów na karcie do głosowania.

e) członkami Rady Samorządu zostaje 6 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w głosowaniu,

Art.24

W razie niespełniania swych obowiązków lub  w razie nieodpowiedniego zachowania ucznia będącego członkiem SU, opiekun samorządu wraz z Radą Samorządu może go odwołać z funkcji.

 • Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

Art. 25

1) Regulamin Samorządu.

2) Księga protokołów

3) Sprawozdania z działalności Samorządu.

Art. 26

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

Art. 27

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

Art. 28

Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

Art. 29

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Skip to content