Udział w projektach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu unijnego

„ Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 26.11.2018  do 30.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu– „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację” realizowanego przez Gminę Białe Błota w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 02.11.2018 r. – 31.10.2020 r.

Rodzaj realizowanych zajęć w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach:

 • Koła zainteresowań rozwijające umiejętności w zakresie TIK. Prowadzący zajęcia: mgr Sławomir Krajewski,

Łącznie: 30 uczniów objętych wsparciem (tj. 2 grupy po 13 osób w grupie),

 • Warsztaty z programowania: „Kodowanie na ekranie”. Prowadzący zajęcia:

mgr Sławomir Krajewski,

Łącznie: 52 uczniów objętych wsparciem (tj.  4 grupy po 13 osób w grupie)

 • Zajęcia językowe dla uczniów rozwijające umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Kalemba

Łącznie 30 uczniów objętych wsparciem (tj.  2 grupy x 15 osób w grupie).

 • Zajęcia językowe dla uczniów rozwijające umiejętności posługiwania się językiem niemiecki. Prowadzący zajęcia: mgr Karolina Polerowicz

Łącznie 30 uczniów objętych wsparciem (tj.  2 grupy x 15 osób w grupie).

 • Zajęcia logopedyczne. Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Okraska

Łącznie 8 uczniów objętych wsparciem (tj. 2 grupy x 4 osoby w grupie).

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Prowadzący zajęcia: mgr Maria Dybiona

Łącznie 10 uczniów objętych wsparciem (tj. 2 grupy x 5 osób w grupie).

 • Zajęcia specjalistyczne wspierające rozwój uczniów młodszych. Prowadzący zajęcia:

mgr Emilia Mrozowicz

Łącznie 10 uczniów objętych wsparciem (tj. 2 grupy x 5 osób w grupie).

 • Zajęcia terapeutyczne- terapii SI. Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Okraska

Łącznie 5 uczniów objętych wsparciem (tj.  1 grupa x 5 osób w grupie).

 • Gimnastyka korekcyjna. Prowadzący zajęcia: mgr Kamila Kołecka-Koronowska

Łącznie 22 uczniów objęte wsparciem (tj.  2 grupy x 11 osób w grupie).

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: www.przyleki.edu.pl

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Karolina Pasieczna-Szpulecka (wicedyrektor szkoły).

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 26.11.2018  do 30.11.2018 r.

Do pobrania:

Regulamin naboru i formularz zgłoszeniowy:

 

 

Zaprogramuj Przyszłość #6

Projekt Unijny:  Inwestycje w edukację

 

tablica informacyjna

Rok szkolny 2011/2012

dom_kultury_baner

Dom Kultury+

Od nowego roku szkolnego 2011/2012, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ramach partnerstwa, przystępuje do Programu Dom Kultury+.
1. Założenia ogólne programu:
Program Dom Kultury+ składa się z trzech priorytetów:

 • Priorytet I Szkolenia służy podnoszeniu kompetencji pracowników domów kultury;
 • Priorytet II Rozwój służy dofinansowaniu wzbogaconej oferty kulturalnej i animacyjnej
  domów kultury;
 • Priorytet III Infrastruktura zakłada dofinansowanie modernizacji oraz wyposażenia
  domów kultury. Priorytet III obecnie nie jest uruchomiony i zostanie uruchomiony w
  zależności od dostępności środków.

Priorytet I i II stanowią wsparcie dla działań nieinwestycyjnych. Priorytet III służy współfinansowaniu projektów inwestycyjnych. Ponadto Beneficjenci będą mogli skorzystać z Sieci Wsparcia Domów Kultury. Sieć
Wsparcia Programu Dom Kultury+ jest skierowana do wszystkich domów kultury, również do
tych, które nie biorą udziału w Programie. Sieć Wsparcia Programu Dom Kultury+ obejmuje:

 • serię publikacji dotyczących metod prowadzenia edukacji kulturalnej oraz zarządzania
  lokalnymi centrami kultury
 • interaktywną stronę internetową
 • forum internetowe
 • bazę projektów z dziedziny edukacji kulturalnej, które będą mogły być realizowane w
  domach kultury
 • bazę animatorów i edukatorów
 • konferencje i seminaria
 • konkursy
 • współpracę domów kultury z państwowymi instytucjami kultury
 • wizyty studyjne w ciekawych instytucjach kultury w Polsce i w Europie

Rok szkolny 2010/2011

logo_projekty_ue

Projekt “Przygoda z wiedzą”

W roku szkolnym 2010/2011 na mocy uchwały Nr 274/XLIV/10 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2010 r. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego przystąpiła do realizacji projektu „Przygoda z wiedzą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałania 9.1.2.
Głównym celem projektu jest „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Zajęcia w ramach projekt „Przygoda z wiedzą – matematyka i język polski” prowadzone są w klasach czwartej, piątej i szóstej Szkoły Podstawowej. Podstawą wdrożenia wyżej wymienionego projektu w tych klasach było wysokie zainteresowanie zarówno uczniów jak i rodziców zaproponowanymi zajęciami. Frekwencja na zajęciach jest bardzo wysoka.
Projekt obejmuje realizację zajęć wyrównawczych z zakresu j. polskiego i matematyki. Zgodnie z zatwierdzonym planem odbywają się spotkania z uczniami zagrożonymi ryzykiem dysleksji oraz z uczniami z trudnościami w nauce.
Uczniowie podczas zajęć kształtują, doskonalą umiejętności kluczowe oraz wyrównują braki w nauce.
Projekt ten daje możliwość lepszego przygotowania do sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasistów, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, a także pozwala na zniwelowanie różnic edukacyjnych.
Zajęcia unijne cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów.
Mamy nadzieję na kontynuację projektów w kolejnych latach.

logo_projekty_ue

Projekt “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” to nazwa drugiego projektu unijnego realizowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w roku szkolnym 2010/2011.
Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami projektów systemowych MEN i beneficjentów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałania 9.1.2.
Podstawą wdrożenia wyżej wymienionego projektu było wysokie zainteresowanie i chęć uczniów czego dowodem jest diagnoza na początku roku.
W projekcie biorą udział uczniowie z klas I-III. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych w naszej szkole. Każdy uczeń znalazł dla siebie coś interesującego.
Prowadzone są zajęcia z korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz problemami zachowania. Uczniowie z wadami wymowy korzystają z zajęć logopedycznych.
Dzieci z zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach czego dowodzi liczna frekwencja.
W związku z przystąpieniem do programu Szkoła została wyposażona w liczne materiały dydaktyczne, pomoce o wysokiej wartości edukacyjnej oraz wysokiej jakości artykuły szkolne co znacząco wpłynęło na poziom atrakcyjności oferowanych zajęć.

Projekt: Radosna szkoła

Założenia programu rządowego „Radosna szkoła”
W ramach programu „Radosna szkoła” organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na:

 • pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).
 • urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

Projekt: Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu realizowane są zajęcia informatyczne. Odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny. Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z następujących obszarów zastosowań komputerów i technologii informatycznej:

 • Podstawy technik informatycznych
 • Użytkowanie komputerów
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Usługi w sieciach informatycznych

Projekt: Owoce w szkole.

Cel programu
Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.
Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.
Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.
Geneza programu
W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi. Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia.
Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).
Na czym polega program?
Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owocówi warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
 • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Minimum wysiłku dla szkoły – maksimum korzyści dla uczniów
Koncepcja programu została opracowana w taki sposób, aby program przyniósł jak najwięcej korzyści dzieciom, a jednocześnie nie stanowił zbyt dużego obciążenia organizacyjnego dla szkoły:
Kilka wariantów udziału w programie – szkoła może wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj.: skorzystać z usług dostawcy gotowych porcji owocowo-warzywnych lub samodzielnie je organizować i rozliczać się z ARR.

 • Kształtuje u dzieci i młodzieży nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej diecie,
 • Owoce i warzywa spożywane są w grupie, wśród rówieśników, co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów,
 • Program stanowić może element różnorodnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkole, dotyczących prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez realizowane w ramach programu obowiązkowe działania edukacyjne,
 • Kilka wariantów udziału w programie – szkoła może wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj.: skorzystać z usług dostawcy gotowych porcji owocowo-warzywnych lub samodzielnie je organizować i rozliczać się z ARR.

Rok szkolny 2009/2010

Projekt: Powrót do korzeni Twoje życie zmieni.

Warsztaty kulinarne podczas których rodzice wraz z dziećmi piekli chleb, bułeczki, rogaliki, wyrabiali twaróg i masło, wytapiali smalec. Wspólnie przeszliśmy drogą „od ziarna do chleba”.

Rok szkolny 2008/2009

Projekt: Pracownie komputerowe dla szkół.

W ramach realizacji projektu ”Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową. Było wiele warunków, które należało spełnić przed, by wziąć udział w projekcie: szkolenia dla nauczycieli, administratora pracowni, przygotowanie łącza internetowego, sali, zabezpieczeń elektrycznych, antywłamaniowych. Szkole została przekazana nowoczesna pracownia składająca się z 10 komputerów. Sprzęt jest nowoczesny, zapewniający doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dzięki pozyskanej pracowni nauczyciele mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach, efektem tego będą nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące naprzeciw powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa. Dzięki takim działaniom spełniony będzie główny cel EFS jakim jest: “Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze do kształcenia, szkolenia i pracy”.

Cele projektu:

 • umożliwienie realizacji zadań szkoły z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym świecie,
 • integrowanie uczniów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach np. wykorzystanie komputera przenośnego i projektora,

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała 10 stanowisk komputerowych dla uczniów wraz z oprogramowaniem ( system operacyjny, pakiet biurowy); serwer dla pracowni wraz z monitorem, drukarkę sieciową, skaner, projektor multimedialny, komputer przenośny (laptop), głośniki mikrofony do komunikowania, słuchawki, urządzenia sieciowe i budowę sieci.

Rok szkolny 2007/2008

Program “Szklanka mleka”

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

 • dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
 • dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
 • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”.
Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

Skip to content