Roczny Plan Pracy Szkoły 2021/2022- Kalendarium szkolne

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2021 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 – 02.01.2022r.

3.

Ferie zimowe

17 – 30 stycznia 2022 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

24-26 maj 2022 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

7.

Ferie letnie

27  czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

 DataDzień tygodnia
115 października 2021
212 listopada 2021
37 stycznia 2022 
42 maja 2022 
 24-26 maj 2022 r.Egzamin
517 czerwca 2022r.

Terminy klasyfikacji

Okresy klasyfikacyjne w semestrze I
do  10 grudnia 2021r.Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną  za  I półrocze roku szkolnego 2021/2022
do 17 grudnia 2021r.Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach  śródrocznych  i ocen z zachowania. Ustalenie przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego w  roku szkolnego 2021/2022
04 stycznia 2022r.04.01.2022 – godz. 17.30 (zebranie z wychowawcą, drzwi otwarte) Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.
10 stycznia 2022r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych. Ustalenie  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się przez wpisanie jej do dziennika elektronicznego.
13 stycznia 2022r.Klasyfikacja uczniów za I półrocze. Rada klasyfikacyjna.
31 stycznia 2022Zakończenie I półrocza.
Okresy klasyfikacyjne w semestrze II
do 6 maja 2022r.Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną
do 25 maja 2022r.Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach  rocznych w  roku szkolnego 2021/2022
8 czerwca 2022r.Ostateczny termin wystawiania ocen  rocznych
13 czerwca 2022Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2021/2022

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

Klasy IV-VIII

09.09.2021 – godz. 17.30 (zebranie z wychowawcami)

16.11.2021 – godz. 17.30 (zebranie z wychowawcą, drzwi otwarte)

04.01.2022 – godz. 17.30 (zebranie z wychowawcą, drzwi otwarte)

Semestr II

Klasy IV-VIII

22.03.2021 – godz. 17.30 (zebranie z wychowawcą, drzwi otwarte)

31.05.2022
Zebrania z wychowawcami kl. 4-6 godz. 17.00
Zebrania z wychowawcami kl. 7-8 godz. 17.45

Drzwi otwarte od godz. 17.30 do godz. 19.00

Klasy 0-III wg harmonogramu wychowawców

Skip to content