Egzamin ósmoklasisty

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Rok szkolny 2020/2021

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
 4. język polski,
 5. matematyk,
 6. język obcy nowożytny.
 7. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju:

 • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu:

 • język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 • matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

7. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
 • Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

8. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

9. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu – 180 minut

10. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu – 150 minut

11. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu – 135 minut.

12. Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

13.Wymagania egzaminacyjne.

Do tej pory egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W tym roku zostanie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zamieszczonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ( Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 2314)

Terminy ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • 2 lipca 2021 r. ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu )

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji:

 • do 8 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu )

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:

 •  9 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu ).

14. Przydatne linki:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2020_12_29_informacja_E8.pdf
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/20200820_E8_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/20200820_E8_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf
Skip to content