Świetlica szkolna

Zapraszamy do korzystania ze świetlicy szkolnej.

Świetlica jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.
UWAGA!!!  Czas pracy świetlicy podzielony został na grupy ze względu na nauczanie w dzieci w poszczególnych budynkach szkoły. Szczegółowy przydział sal i godzin w roku szkolnym 2019/2020:

6.30 – 7.25 – bud. ul. Przysieckiego (wszystkie dzieci)

7.30 – 12.00 – bud. nr 1 przy stołówce ul. Zabytkowa (wszystkie dzieci)

12.00 – 17.00 – bud. nr 2 ul. Zabytkowa, grupa 1 (kl. 0, 1)

12.00 – 17.00 – bud. ul. Przysieckiego, grupa 2 (kl. 2,3 oraz kl. starsze)

Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią szkoły. W swojej programowej działalności (zgodnej z podstawą programową) realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych, przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Świetlica szkolna jest także ważnym dla dziecka środowiskiem społeczno-wychowawczym, w którym większość uczniów z klas młodszych spędza swój czas wolny. Ponadto przełamując bariery systemu klasowo-lekcyjnego i oceniania, sprzyja ona realizacji zadań szkoły w sposób nietypowy, interesujący dla ucznia i pozbawiony sytuacji stresowych.

W związku z powyższym stosujemy takie formy pracy, jak gry, zabawy integracyjne, konkursy, zabawy tematyczne, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, umuzykalniające, teatralne, czytelnicze i inne. Na atrakcyjność proponowanych zajęć oraz aktywny i twórczy udział uczniów, wpływa przede wszystkim właściwy dobór form i metod pracy, uwzględniający potrzeby i zamiłowania wychowanków oraz treści wychowawcze przekazane w sposób wzbudzający ciekawość uczniów.

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej

 1. Mówimy do siebie po imieniu.
 2. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.
 3. Zgłaszamy się do świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych.
 4. Pozostawiamy w szatni okrycie wierzchnie i obuwie.
 5. Chętnie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych w świetlicy.
 6. Starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
 7. Dbamy o porządek w świetlicy i jej wyposażenie.
 8. Stosujemy na co dzień słowa: „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”,
  „dzień dobry”, „do widzenia”.
 9. Jesteśmy koleżeńscy i uprzejmi wobec swoich kolegów i koleżanek ze świetlicy.
 10. Opiekujemy się młodszymi, pomagając im w rozwiązywaniu trudności.
 11. Nie przerywamy sobie podczas mówienia, nie przekrzykujemy się.
 12. Wspólnie podejmujemy decyzje o tym, co będziemy robić.
 13. Szanujemy swoje zdanie i poglądy.
 14. Opuszczamy świetlicę tylko za pozwoleniem nauczyciela.
 15. Okazujemy szacunek wychowawcom świetlicy i pracownikom szkoły.
 16. Kiedy idziemy do domu informujemy o tym nauczyciela – wychowawcę.
 17. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki
  w świetlicy.
 18. GRZECZNOŚĆ to nasza najlepsza cecha!
Skip to content