Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej  oraz  do oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki”

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Termin rekrutacji:.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach informuje, że  rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I oraz „0” roku szkolnego 2018/2019.

Zapisy potrwają do 31 marca 2018 r. Karty zapisu można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w kwietniu br.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które:

1)     w roku prowadzonej rekrutacji kończą 7 lat (rocznik 2011).

2) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu,

3) zamieszkałe poza obwodem szkoły – na wniosek rodziców (w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej klasie).

Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko (rocznik 2012), które:

1)    w 2018 roku kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki,

2)    posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka  do szkoły podstawowej w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego,

Do oddziału przedszkolnego, tzw.  zerówki, przyjmowane są dzieci objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.:

1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu,

2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – na wniosek rodziców (w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej klasie).

Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, prosimy o informację w przypadku wyboru innej placówki.

Poniżej do pobrania karty zgłoszeń.