Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej oraz
do oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki”
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Termin rekrutacji:
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach informuje, że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I oraz „0” roku szkolnego 2019/2020.
Zapisy potrwają :

– do klasy I od 25 lutego do 11 marca 2019 r.
– do oddziału przedszkolnego „zerówki” od 5 marca do 19 marca 2019 r.

Karty zapisu można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które:
a) w roku prowadzonej rekrutacji kończą 7 lat (rocznik 2012). Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko (rocznik 2013), które:
b) w 2019 roku kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki,
c) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

Do oddziału przedszkolnego, tzw. zerówki, przyjmowane są dzieci objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.:
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu,
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – na wniosek rodziców (w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej klasie).

Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, prosimy o informację w przypadku wyboru innej placówki.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania w formacie pdf.

Zasady rekrutacji: https://przyleki.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Zasady-rekrutacji-2019-2020.pdf

Informacja o terminach rekrutacji: https://przyleki.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Informacja-o-terminach-rekrutacji.pdftacji:

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego w roku 2019-2020: https://przyleki.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Karta-zgłoszenia-do-oddziału-przedszkolnego-w-roku-2019-2020-kryteria.pdf

Karta zgłoszenia do klasy 1 w roku 2019-2020: https://przyleki.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Krta-zgłoszenia-do-klasy-1-w-roku-2018-2019.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do oddziału 0 – 2019-2020: https://przyleki.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-spoza-obwodu-do-przedszkolaoddziału-0-2019-20120.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy 1-2019-2020: https://przyleki.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-spoza-obwodu-do-klasy-1-2019-2020.pdf