WYNIKI EGZAMINU

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !!!

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca 2020r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły.  Zaświadczenia można będzie odebrać w innym terminie od poniedziałku 3 sierpnia w  sekretariacie szkoły do godz. 14.00.

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

1) Do 4 sierpnia 2020. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.

W 2020 r. możliwe jest:

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii1 zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2) 12 sierpnia 2020. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

 stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/    edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)

 stronach internetowych kuratoriów oświaty

 stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Z poważaniem

Karolina Pasieczna-Szpulecka

Dyrektor szkoły