SZKOLNY KONKURS NA ULOTKĘ W RAMACH AKCJI: „BABCIU, DZIADKU NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ”

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów naszej szkoły. Regulamin znajduje się poniżej.

 

Regulamin konkursu profilaktycznego na wykonanie ulotki profilaktycznej

pt.: „ Babciu, dziadku, nie daj się oszukać”

  • 1. Organizator konkursu: Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Przyłękach oraz Komisariat Policji w Białych Błotach.
  • 2. Cel konkursu: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką związaną z bezpieczeństwem seniorów; podnoszenie świadomości seniorów na temat konsekwencji wynikających z prób oszustw wobec seniorów; zaangażowanie dzieci i  młodzieży do działań profilaktycznych; uzyskanie oryginalnych projektów prac promujących postawy bezpieczeństwa wśród seniorów.
  • 3. Uczestnicy: Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Przyłękach (praca indywidualna).
  • 4. Prace konkursowe: Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z bezpieczeństwem seniora. Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną. Ulotka  może być wykonana dowolną techniką. Projekt ulotki powinien być wykonany w formacie A 5 lub A4. Prace należy złożyć do 20 grudnia 2018 r. do godziny 15.00  do pedagoga lub w sekretariacie ( Nowa Szkoła ).

Praca powinna być dostarczona organizatorowi w wersji papierowej w zamkniętej podpisanej kopercie. Do pracy konkursowej należy dołączyć obowiązkowo karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną ulotkę, która nigdy wcześniej nie została opublikowana.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w roku 2019.

  • 5. Przebieg konkursu: Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.

Komisja oceniać będzie: profilaktyczny przekaz treści, zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, formę estetyczną pracy.

W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Komisja konkursowa. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna  i nie podlega odwołaniu.

Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem e‑dziennika i indywidualne. Nagrodzone prace będą powielane i rozpowszechniane wśród seniorów z Gminy Białe Błota.

  • 6. Uwagi końcowe: Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu: wyraża zgodę na publikację ulotek i ich późniejsze wykorzystanie przez Organizatora; przekazuje na Organizatora wszystkie prawa autorskie i pokrewne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian i korekt w ulotce.

Prace  nie będą zwracane, stają się własnością Organizatora konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie udziela pedagog szkolny.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin do pobrania w formacie PDF: