OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU UNIJNEGO „ WSPARCIE SZKÓŁ W NOWOCZESNĄ EDUKACJĘ”

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu unijnego

„ Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 26.11.2018  do 30.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu– „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację” realizowanego przez Gminę Białe Błota w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 02.11.2018 r. – 31.10.2020 r.

Rodzaj realizowanych zajęć w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach:

  • Koła zainteresowań rozwijające umiejętności w zakresie TIK. Prowadzący zajęcia: mgr Sławomir Krajewski,

Łącznie: 30 uczniów objętych wsparciem (tj. 2 grupy po 13 osób w grupie),

  • Warsztaty z programowania: „Kodowanie na ekranie”. Prowadzący zajęcia:

mgr Sławomir Krajewski,

Łącznie: 52 uczniów objętych wsparciem (tj.  4 grupy po 13 osób w grupie)

  • Zajęcia językowe dla uczniów rozwijające umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Kalemba

Łącznie 30 uczniów objętych wsparciem (tj.  2 grupy x 15 osób w grupie).

  • Zajęcia językowe dla uczniów rozwijające umiejętności posługiwania się językiem niemiecki. Prowadzący zajęcia: mgr Karolina Polerowicz

Łącznie 30 uczniów objętych wsparciem (tj.  2 grupy x 15 osób w grupie).

  • Zajęcia logopedyczne. Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Okraska

Łącznie 8 uczniów objętych wsparciem (tj. 2 grupy x 4 osoby w grupie).

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Prowadzący zajęcia: mgr Maria Dybiona

Łącznie 10 uczniów objętych wsparciem (tj. 2 grupy x 5 osób w grupie).

  • Zajęcia specjalistyczne wspierające rozwój uczniów młodszych. Prowadzący zajęcia:

mgr Emilia Mrozowicz

Łącznie 10 uczniów objętych wsparciem (tj. 2 grupy x 5 osób w grupie).

  • Zajęcia terapeutyczne- terapii SI. Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Okraska

Łącznie 5 uczniów objętych wsparciem (tj.  1 grupa x 5 osób w grupie).

  • Gimnastyka korekcyjna. Prowadzący zajęcia: mgr Kamila Kołecka-Koronowska

Łącznie 22 uczniów objęte wsparciem (tj.  2 grupy x 11 osób w grupie).

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: www.przyleki.edu.pl

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Karolina Pasieczna-Szpulecka (wicedyrektor szkoły).

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 26.11.2018  do 30.11.2018 r.

 

Do pobrania:

Informacja o naborze (pdf):

Regulamin naboru:

Formularz zgłoszeniowy: