Informacja dla rodziców dzieci do lat 8 – zasiłek opiekuńczy.

Drodzy Rodzice, Zgodnie z pismami, które wpływają do Szkoły początek strajku zaplanowany jest na 8 kwietnia 2019 roku. Nie został określony czas trwania akcji strajkowej.

Informacja dla rodziców dzieci do lat 8

1. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

2. Z zasiłku tego mogą korzystać osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki chorobowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

3. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.

4. Do wniosku o zasiłek ( druk ZUS Z-15) trzeba dołączyć oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola lub szkoły ( druk ZUS ZAS-36)

5. Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek  o zasiłek opiekuńczy  składa u swojego pracodawcy, ale jeżeli  prowadzi działalność gospodarczą, składa  go do  najbliższego ZUS-u.

6. Wniosek o zasiłek opiekuńczy do ZUS  można także złożyć on-line, jeżeli  korzysta się z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

7. Prawo do zasiłku opiekuńczego  przysługuje na równi matce i ojcu, ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców — ten, który złoży wniosek.

8. Wysokość zasiłku opiekuńczego  wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Art.  32.  1.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

Art.  34.  Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Art.  35.  1.  Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Pliki do pobrania:

oświadczenie_o_sprawowaniu_opieki.pdf

wniosek_o_zasilek_opiekunczy.pdf