GMINNE PÓŁKOLONIE Z PROFILAKTYKĄ NA “TY”

Zasady udziału dziecka w półkoloniach

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Termin : Turnus I: od 20 lipca do 24 lipca 2020r. godz. 9.00 -14.00, (opieka od 7.30 do 16.30)

  • zajęcia odbywają się w budynku nr 2, ul. Zabytkowa 5

Termin : Turnus II: od 27 lipca do 31 lipca 2020r. godz. 9.00 -14.00, (opieka od 7.30 do 16.30)

  • gr.1- zajęcia odbywają się w budynku nr 1, ul. Zabytkowa 5, Przyłęki
  • gr. 2- zajęcia odbywają się w budynku nr 2, ul. Zabytkowa 5, Przyłęki

Ramowy program Gminnych Półkolonii Z PROFILAKTYKĄ NA „TY” odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w dniach od 20 do 31 lipca 2020 roku

1. Organizacja półkolonii:

1. Półkolonie zorganizowane zostaną w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną oraz podpisanie OŚWIADCZENIA (Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku  dzieci i młodzieży).

2. Organizator półkolonii zapewnia wypoczynek dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Białe Błota. Wypoczynek polega na organizacji zajęć plastycznych, muzycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, warsztatów oraz wycieczek dydaktyczno – rekreacyjnych według planu.

3. Uczestnikami wypoczynku są: dzieci w wieku szkolnym od 7 lat (od 1 klasy szkoły podstawowej).  

4. Zajęcia będą prowadzona w  obiektach: budynek nr 1 i 2 ul. Zabytkowa 5

5. Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę i zawiera program rekreacyjno – edukacyjny na czas trwania wypoczynku. Plan ten zostanie podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć i o wszelkich zmianach w programie uczestnicy będą informowani przez Opiekunów.

Rodzic, który zapisuje dziecko na półkolonie jednocześnie wyraża zgodę na udział dziecka we wszystkich zajęciach (zgodnie z planem) oraz przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

6. Uczestnicy otrzymują obiad  każdego dnia przygotowany przez firmę cateringową.

7. Kierownik jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z obowiązującym rozporządzeniem.

8. Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne obowiązującym rozporządzeniem.

9. Uczestnicy zbierają się każdego dnia w przydzielonej dla danej grupy Sali.  Po godzinie 16.30 wychowawcy nie sprawują opieki nad dziećmi. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci z półkolonii.

10. Zasady obowiązujące podczas półkolonii obowiązują wszystkich uczestników półkolonii, rodziców i opiekunów, kierownika oraz wychowawców.

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników przyniesione na półkolonie oraz za zniszczenia rzeczy przyniesionych przez uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – jest to odpowiedzialność rodzica.

12. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonię cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych.

13. Organizator zaleca sobie prawo do zmian w programie z przyczyn organizacyjnych, pogodowych lub niezależnych od organizatora.

Zapisy:

 Zasady zapisu dziecka na półkolonię:

Zapisy przyjmowane są od poniedziałku (tj. od 22.06.2020) w sekretariacie szkoły w godz. od 8.30 do 15.00.

Liczba grup.(zgodnie ze zgłoszeniem do sekretariatu szkoły) :

I turnus – 2 grupy po 12 uczestników w każdej z grup.

II turnus – 2 grupy po 12 uczestników w każdej z grup.

Należy pobrać kartę uczestnika oraz klauzulę informacyjną WRAZ Z OŚWIDCZENIEM ze strony www szkoły lub sekretariatu szkoły, a następnie wypełnione karty złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

KARTA UCZESTNIKA (PLIK PDF DO POBRANIA)

KLAUZURA INFORMACYJNA (PLIK PDF DO POBRANIA)

O zakwalifikowaniu uczestnika na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.

Karta kwalifikacyjna uczestnika oraz klauzula informacyjna  – Dokumenty potwierdzające zgłoszenie dziecka. Są one obowiązkowe i tylko na ich podstawie można dokonać zapisu dziecka na wypoczynek.

Rodzice/Opiekunowie prawni:

1) nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach zajęć.

2) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

3) są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać dziecko z zajęć

4) są zobowiązani zapewnić dziecku podczas wypoczynku drugie śniadanie, picie oraz strój odpowiedni do prowadzonych danego dnia zajęć zgodnych z harmonogramem.

Uczestnicy:

 1. Uczestnicy mają prawo do:

a) Korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku,

b) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej i Kierownika

c) Otrzymywania wyróżnień.

2. Uczestnicy mają obowiązek:

a) Wykonywania poleceń kadry opiekuńczej,

b) Punktualnego stawiania się na zbiórkach,

c) Brania czynnego udziału w organizowanych zajęciach,

d) Zachowania porządku i higieny,

e) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów w tym wytycznych GIS i MEN.

 f) Bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć ruchowych

3. Uczestnikom zabrania się:

a) Samowolnego odłączania się od grupy, do której zostają przypisani

b) Zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna,

c) Niszczenia sprzętu i wyposażenia,

d) Używania wulgarnych słów i przekleństw.

 4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun prawny/ może zostać obciążony kosztami naprawy szkody.